Privacy

Wanneer u gebruikt maakt van de diensten van SALT worden bij ieder bezoek uw gegevens geregistreerd.
Het betreft hier uw persoonsgegevens (naam, adres, woonplaats, Burger Service Nummer, gegevens van uw zorgverzekeraar etc.) en uw medische gegevens (aangevraagde onderzoeken, zorgverlener, etc.). Deze gegevens zijn uiterst persoonlijk en zeker niet bedoeld voor anderen dan voor uzelf en onze professionele medewerkers die voor uw medische behandeling zijn ingezet. Het spreekt voor zich dat wij zeer zorgvuldig met deze gegevens omgaan.
U kunt erop vertrouwen dat uw recht op privacy bij ons gewaarborgd is.

Privacyverklaring SALT

Als eerstelijns diagnostisch centrum hebben wij te maken met vertrouwelijke patiëntgegevens. De bescherming van privacy is voor u en voor ons van essentieel belang. SALT en haar medewerkers staan in voor de veiligheid van u als patiënt. Een onderdeel daarvan is gedegen vastlegging van uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens, in een (elektronisch) dossier en de geheimhouding daarvan.

U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens op correcte wijze en volgens de geldende wet- en regelgeving behandelen.

Regelgeving

De Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) bevat bepalingen voor zorgverleners en patiënten over dossiervorming, geheimhouding, inzagerecht, vernietiging van gegevens en toestemming tot het verstrekken van gegevens aan derden. Naast de WBGO is vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG bevat diverse regels om de privacy van personen verder te borgen, die ook voor SALT van toepassing zijn. Eén van die regels is het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming, die SALT uiteraard heeft benoemd.

Welke persoonsgegevens

Uw huisarts of andere zorgverlener vraagt voor u een onderzoek aan. Ten behoeve van dit onderzoek worden uw gegevens vastgelegd.

De informatie die wij vastleggen is afkomstig uit het informatiesysteem van diegene die het diagnostisch onderzoek aanvraagt, in de meeste gevallen is dit de huisarts. Het gaat hierbij om uw naam en adresgegevens, uw geboortedatum, uw geslacht, uw BSN nummer, verzekeringsgegevens, gegevens omtrent het aangevraagde onderzoek en, indien nodig voor communicatie met u, uw telefoonnummer en/of e-mailadres. Dit wordt na het verrichten van het diagnostisch onderzoek door ons aangevuld met de resultaten van dit onderzoek.

Wie ziet uw gegevens?

Uiteraard ontvangt uw behandelend arts uw onderzoeksgegevens op een veilige manier van SALT. Hij of zij ontvangt alleen de uitslagen van het diagnostisch onderzoek dat door hem of haar is aangevraagd. Niet iedereen kan bij SALT onderzoeken aanvragen, SALT controleert altijd eerst de aanvragende zorgverleners. Alleen bij ons geregistreerde en erkende zorgverleners krijgen inzage en zij ontvangen alleen de onderzoeksresultaten betreffende het diagnostisch onderzoek dat door SALT bij u is uitgevoerd. De medewerkers van SALT die zijn betrokken bij de uitvoering en behandeling van uw onderzoek hebben uiteraard ook inzicht in uw gegevens om hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Daarnaast heeft de financiële administratie slechts beperkte inzage in de gegevens die nodig zijn voor de facturatie van het door SALT verrichte onderzoek. Wij sturen deze gegevens ook door naar uw zorgverzekeraar op basis van de coderingen zoals die landelijk zijn overeengekomen. Dit is nodig om te kunnen vaststellen of u een vergoeding van uw verzekeraar krijgt. De ICT medewerkers van SALT hebben geen inzage uw persoonsgegevens, tenzij dit noodzakelijk is voor de opsporing van fouten of het oplossen van storingen. Alle medewerkers van SALT hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend.

Naast geautoriseerde medewerkers van SALT is het soms van belang dat medisch specialisten inzage krijgen in onderzoeksresultaten. Zij raadplegen deze informatie slechts voor zover dat noodzakelijk is voor validatie en autorisatie van onderzoeksresultaten. Het betreft hier dus alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij uw onderzoek. Ook zij zijn verplicht tot geheimhouding.

Toegang tot gegevens functionarissen betrokken bij SALT

Beveiligingsmaatregelen

Om uw persoonlijke gegevens goed te beschermen tegen onbevoegde inzage heeft SALT technische en organisatorische maatregelen getroffen. De technische maatregelen betreffen onder andere beveiliging van onze (computer)netwerken, systemen, servers, diagnostische apparatuur, mobiele apparatuur, internetverbindingen en gegevensuitwisseling met andere zorgverleners.

Organisatorische maatregelen betreffen onder andere:

  • Strenge procedures voor het verschaffen, beperken, voorkomen en intrekken van toegang tot systemen, netwerken en gegevens.
  • Continu communicatie met de medewerkers en het verstrekken van scholing over informatiebeveiliging en privacybescherming ter bevordering van het bewustzijn van verantwoordelijkheid en het belang van bescherming van persoonsgegevens.
  • Monitoren van toegang tot en inzage in persoonsgegevens in de systemen van SALT.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is voor het verlenen van zorg en zolang de wet ons verplicht om uw gegevens te bewaren. De wettelijke termijn is vastgesteld op 15 jaar.

Verstrekking van gegevens aan derden

Wij slaan informatie op ten behoeve van de zorgverlening aan u. Dit houdt in dat uw onderzoeksgegevens op verzoek van uw arts gedeeld kunnen worden met een medisch specialist.

Tevens worden beperkte gegevens verstrekt aan de verzekeraar, voor zover noodzakelijk ten behoeve van de vergoeding door de verzekeraar en conform de daarvoor geldende regels. De verzekeraars hebben geen toegang tot systemen bij SALT en ontvangen de gegevens van SALT op veilige wijze.

Uw rechten

Met betrekking tot het gebruik van uw persoonsgegevens heeft u een aantal specifieke rechten:

  • U krijgt op verzoek inzage in uw gegevens die wij over u hebben vastgelegd. U dient zich uiteraard te legitimeren alvorens wij u inzage kunnen geven.
  • U kunt een verzoek indienen tot correctie van uw gegevens, waaronder het wijzigen, aanvullen of verwijderen van uw gegevens.
  • U mag bezwaar maken tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw gegevens.
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We stellen het op prijs als u ons daarover informeert in het bijzonder wanneer er sprake is van een nog niet gemeld datalek, zodat wij er alles aan kunnen doen om het lekken van data zo snel mogelijk te stoppen.

In sommige gevallen kunnen wij niet (volledig) aan uw verzoek voldoen, bijvoorbeeld wanneer dit in strijd zou zijn met de wet.

Uw plichten

Om ons werk goed te kunnen uitvoeren hebben wij enkele gedragsregels opgesteld:

  • Aanwijzingen van SALT medewerkers dienen opgevolgd te worden. Het niet naleven van de regels of het negeren van de aanwijzingen van het personeel door cliënten of bezoekers kan leiden tot een waarschuwing of de ontzegging van toegang tot de poli.
  • Medewerkers van SALT en andere aanwezigen mogen niet ongevraagd gefilmd of gefotografeerd worden. Om te mogen filmen/fotograferen moet van tevoren (schriftelijk) toestemming worden gevraagd.
  • Agressie, geweld, intimidatie, belediging en discriminatie tegen SALT of haar medewerkers wordt niet getolereerd. In geval van incidenten of ongewenst gedrag zullen passende maatregelen worden genomen.

Contact en vragen

Indien u vragen heeft of een verzoek met betrekking tot uw gegevens, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming. Deze is bereikbaar via mail (fg@salt.nl). Wanneer u bezwaar heeft tegen bepaalde informatie-uitwisseling, raden wij u aan dit als eerste te bespreken met uw behandelaar. Daarnaast kunt u dit bezwaar kenbaar maken via onze Functionaris Gegevensbescherming (fg@salt.nl).

Informatie

Aanvullende informatie over privacy in de zorg of wetgeving rondom dit onderwerp vindt u op de volgende websites:

Website van de Autoriteit Persoonsgegevens
Website van de Rijksoverheid