Kwaliteit

Eerstelijns diagnostisch centrum SALT heeft in 2015, als eerste in Noord-Holland, de ISO 15189 accreditatie behaald, wat betekent dat SALT voldoet aan de internationale kwaliteitseisen die gesteld zijn voor medische laboratoria.
Alle functieonderzoeken vallen buiten de ISO 15189 accreditatie, met uitzondering van de fundusfotografie en de rust-ECG.

Sindsdien ontvangt SALT jaarlijks in februari de Raad voor Accreditatie, hetzij voor een herbeoordeling, hetzij voor een controlebezoek, om te zien of SALT blijft voldoen aan de gestelde eisen. De accreditatie betekent dat SALT kwaliteit levert van een hoog niveau, niet alleen als organisatie maar ook de technische/analytische aspecten alsmede de professionaliteit van de medewerkers zijn meegenomen in de beoordeling.

Uiteindelijk moeten alle medische laboratoria in Nederland daaraan voldoen en maar SALT loopt hierin dus voorop. De ISO 15189 accreditatie betreft het totale pakket van klinische chemie, trombosedienst, Point Of Care Testing en functieonderzoeken.

Continu verbeterproces

Alle medische laboratoria in Nederland moeten aan de gestelde eisen van de ISO 15189 gaan voldoen. Dit is een kwaliteitscriterium wat de verschillende zorgverzekeraars hanteren. De accreditatie is belangrijk bij het sluiten van contracten tussen verzekeraar en het medische laboratorium.

De ISO 15189 heeft zeer strenge normen waarmee de kwaliteit goed aantoonbaar is. Daarnaast brengt het een verplichting mee om continu te willen verbeteren. Door te blijven luisteren naar onze cliënten, medewerkers, de veranderende markt in de zorg en niet in de laatste plaats onze zorgverleners slagen wij als SALT erin om onze betrouwbare en kwalitatief hoogstaande diagnostiek te kunnen blijven garanderen.

Klik hier voor het certificaat en bijbehorende scope

Governance code zorg

Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Met de Governance code Zorg volgen zorgorganisaties zeven principes die breed gedragen zijn in de hele sector:

  1. Goede zorg
  2. Waarden en normen
  3. Invloed belanghebbenden
  4. Inrichting governance
  5. Goed bestuur
  6. Verantwoord toezicht
  7. Continue ontwikkeling

De code is een instrument om de governance zo in te richten dat die bijdraagt aan het waarborgen van goede zorg, aan het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van zorgorganisaties en het maatschappelijk vertrouwen.

Daarnaast is per 1 januari 2022 de WTZa (Wet Toetreding Zorgaanbieders) van kracht. Hierin zijn de verplichtingen vastgelegd waaraan een zorgorganisatie moet voldoen.

SALT is een zorgaanbieder die onder de Wtza valt en voldoet aan de governance code. U leest er meer over op deze website.