Vorige week heeft SALT, naast de reeds geplande huisbezoeken, alleen nog cito huisbezoeken kunnen aannemen.
Een aantal huisartsen heeft hier vragen over gesteld.
Naast het bericht dat al op onze website stond, onderstaand nog een toelichting waarom.

SALT wordt de afgelopen jaren meer en meer geconfronteerd met een explosieve aanvraag van huisbezoeken.
Dit heeft volgens onze analyse een aantal reden:

1. Toenemende vergrijzing:
a. Demografie (babyboomers)
b. Ouderen blijven langer thuis wonen: daar waar ze eerder in een bejaardenhuis ‘geclusterd werden geprikt’ wonen ze nu thuis, dus verspreid over de wijk.
c. Verzekeraars die hierin o.i. onvoldoende compenseren zodat het steeds moeilijker wordt om aan de hulpvraag te voldoen.

2.Door de Covid pandemie:
a. sloten meerdere prikposten in huisartsenpraktijken, patiënten moesten dus verder reizen naar een prikpunt en dit kan niet iedereen;
b. sloten prikposten in verpleeghuizen;
c. durfden veel ouderen niet naar een prikpost;
d. werden veel ouderen ook niet meer door hun kinderen gebracht naar prikposten.

3. In ZorgDomein is het voor iedere arts, ook de specialist ouderengeneeskunde, heel makkelijk om het vakje ‘Huisbezoek’ aan te klikken.
Heel veel artsen en POH’s gaan heel prudent om met de aanvraag. Er zijn helaas ook artsen die te makkelijk het vakje ‘Huisbezoek’ aanklikken.

4.‘Het sluipt erin’, cliënten eisen en SALT ‘pampert’

5.De trombosedienst heeft een onevenredige rol gehad in de explosieve groei van de huisbezoeken.
SALT zag afgelopen jaar een stijging van 25%: van 49% (dat al boven het landelijk gemiddelde lag) naar zo’n 59%.
Op 5.500 TD-cliënten is dat dus een extreme stijging te meer deze cliënten eens per 2-3 weken geprikt worden.

Omslagpunt en de zorg start weer op
Nu de reguliere zorg weer opstart groeit het aantal aanvragen nog eens verder.
Op dit moment willen we weer meer poli’s gaan openen om de ouderen weer in hun eigen huisartsenpraktijk of regionale prikpunt in het verpleeghuis
de kans te bieden om te gaan prikken. We missen echter personeel om de poli’s te bezetten omdat zij zoveel patiënten aan huis prikt.
We kunnen slechts 3 patiënten per uur aan huis prikken, vanwege reis- en omsteltijd. U kunt zich voorstellen dat wij dus veel liever een poli openen
te meer we dan 12-15 cliënten per uur kunnen prikken.

Het roer moet om: even op de rem
Conclusie: om het tij te keren, moesten we dus even actief op de rem. Daarnaast speelt ook dat we teruggaan naar het op postcode prikken.
Kortom zoals het ooit was op vaste dagen in de wijk (CITO daargelaten).
We hadden een aantal dagen nodig om dit in te regelen in ZorgDomein en andere systemen.
Daarnaast sturen we nu ook heel hard bij de Trombosedienst om meer cliënten weer naar de poli te krijgen.
Uiteraard kan een cliënt soms ook op een DOAC overgezet worden.

Aan huis prikken tarief is niet kostendekkend
Veel huisartsen hebben het beeld dat aan huis prikken goed wordt beloond.
Immers als je wasmachine stuk is dan is het voorrij tarief al snel zo’n 60 euro!
Veel huisartsen schrikken als ze horen wat het tarief van SALT is.
SALT krijgt voor een TD-patiënt gemiddeld 17 tot 20 euro per prik. Voor deze 17 euro moet men aan huis komen en alle handelingen verrichten.
Hiervan moet SALT alle autokosten, dure materialen, het salaris van de prikster, de doseermedewerkers en –artsen betalen, indirecte kosten
nog niet eens meegerekend zoals alle IT middelen, administratie en andere overhead. Je hoeft niet te kunnen rekenen om te concluderen dat
dit deel van onze service dus extreem veel geld kost. Voor een huisartsenlab ‘bloedje aan huis’ is de vergoeding overigens gemiddeld 12-15 euro en ook dit kan niet uit! De zorgverzekeraars blijven korten omdat ze o.i. willen dat onze aan huis service aan u en uw patiënten verdwijnt.

Huisbezoeken: alleen voor immobiele en bedlegerige patiënten
Huisbezoeken zijn dus alleen voor mensen die echt niet naar een poli kunnen komen. Net zoals op de huisartsenpost is een vervoersprobleem geen reden!
Voor mensen die bedlegerig zijn of ernstig immobiel komt SALT graag aan huis.
Overigens is het nog steeds mogelijk om, indien u bij een patiënt bent, zelf bloed af te nemen, zoals veel huisartsen dat ook in tijden van Covid deden.
Wij hebben hiervoor ons ‘5 buizen- thuisafname setjes’. U kunt prikken en uit deze 5 buizen kunnen wij in feite alle bepalingen doen.
U belt dan met onze koerier zodat wij het bloed bij kunnen ophalen.
Meer info kunt u krijgen via onze specialisten klinische chemie: Ria Meijer, arts klinische chemie en René Niessen, specialist klinische chemie.

10% voor een dichte deur
In 10% van de gevallen staat SALT voor een dichte deur. Cliënten zijn dan naar het ziekenhuis, boodschappen doen of naar de kapper! Wij mogen geen ‘wegblijf’ tarief rekenen als wij voor niets voor de deur staan.

Uw huisartsenlaboratorium verzoekt u om begrip en medewerking
SALT hoopt dat u na het lezen van dit bericht meer begrip heeft voor de kortstondige pauze die wij hebben ingebouwd en dat u zich ook realiseert wat er allemaal bij komt kijken voor SALT (logistiek, kosten en werkdruk).
U kunt ons helpen onze service weer op niveau te krijgen door:
Vraag prudent aan, alleen indien noodzakelijk (bedlegerig of ernstig immobiel);
Vraag of (inmiddels gevaccineerde) cliënt weer zelf naar een poli kan gaan;
Vraag of cliënt weer naar poli kan worden gebracht door partner, mantelzorger, familielid;
Zelf te prikken indien u bij de patiënt bent, wij halen het materiaal op bij uw praktijk;
Controleer het huisadres en telefoonnummer van uw patiënt alvorens de ZorgDomeinaanvraag in te sturen, zodat wij niet voor een gesloten deur staan.

Tot slot: Huisbezoeken alleen nog voor huisartsen die regulier ook met SALT werken!
Door al deze redenen en de extreme werkdruk doet SALT alleen huisbezoeken voor huisartsen die echt met SALT werken.
Huisartsen die zelf een bloedafnamepunt hebben met een commercieel lab, dienen zelf ook hun huisbezoeken te regelen.