Het komt nogal eens voor dat wij meldingen van huisartsen ontvangen waarbij de indruk bestaat
dat meer dan verwacht verhoogde kalium-uitslagen gerapporteerd worden.
Wij nemen deze meldingen serieus en zijn daarom ook kritisch op onze interne processen en evalueren
deze periodiek om te kijken of hierin nog verdere verbetering aangebracht kunnen worden.
Met name in de pre-analytische condities (gestuwde bloedafname, moment van centrifugeren na bloedafname
en transport van bloedmonsters) kan hemolyse van het materiaal optreden wat een verhogend effect heeft
op het gemeten kalium in deze bloedmonsters.
Daarom zijn diverse buitenpoli’s reeds uitgerust met een centrifuge en worden bloedmonsters onder
temperatuurbewaking getransporteerd.

De mate van hemolyse wordt middels het automatisch meten van de hemolytische index van het bloedmonster
in kaart gebracht en als hierbij een drempelwaarde overschreden wordt waarbij geen betrouwbare uitslag
meer gerapporteerd kan worden dan wordt hiervan in het rapport ook melding gemaakt.

Onze (interne en externe) kwaliteitsbewakingsprogramma’s geven geen aanleiding om te twijfelen aan de
kwaliteit van de gemeten kalium waarde in de verkregen bloedmonsters.
We zijn we ons bewust dat wij in afwijking van andere labs in de regio het kalium bepalen in serum (stolbuis)
en niet in heparine-plasma. Hierdoor zullen wij iets hoger liggen met een gemeten kalium dan als dit kalium gemeten
zou zijn in heparine plasma. Internationale referentiewaarden kalium in heparine-plasma liggen om die reden
ook lager (3,5 – 4,5 mmol/L).

Wij participeerde al enige tijd in het numbers-project waarin wij met een aantal eerste-lijns-diagnostische centra
afname-materiaal en referentiewaarden opnieuw geëvalueerd hebben.
Hieruit kwam naar voren dat in de data-set van zo’n 40.000 patiënten de referentiewaarden van in serum gemeten
kalium voor zowel mannen als vrouwen ligt tussen de 3,8 en 5,3 mmol/L. Dit in tegenstelling tot de vigerende
referentie waarden binnen SALT van 3,5 – 5,0 mmol/L.

Wij hebben daarom besloten om per 3 juni deze referentiewaarden voor kalium in serum aan te passen naar 3,8 – 5,3 mmol/L.

Daarnaast zullen wij eind dit jaar ook de overstap gaan maken naar heparine-plasma voor het routine chemie pakket,
waarmee meer vergelijkbaarheid/uitwisselbaarheid voor o.a. kalium in de regio verkregen zal worden.

Verwachtend u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met SALT. (R.Niessen@salt.nl)
Tel: 088 – 9100 100
Rene Niessen, klinisch chemicus SALT/OLVG